Revitalizace a humanizace náplavek

Revitalizace a humanizace náplavek

CZ, Praha

03/2006

Pravobřežní vltavské nábřeží na území městské části Praha 1 je od výstavní síně Mánes na Masarykově nábřeží kolem Slovanského ostrova až k  Národnímu divadlu. Pokračuje Smetanovým nábřežím ke Karlovu mostu, Alšovým nábřežím od Křížovnického kláštera k Rudolfinu. V celém tomto úseku je Vltava lemována vysokou nábřežní zdí v celkové délce 1700 m s neopakovatelným výhledem na protější břeh a panorama Hradčan s vltavskými mosty. Na něj navazuje Dvořákovo nábřeží s nízkou nábřežní zdí, sestupující k hladině Vltavy v délce 1400m. Nízké nábřeží je intenzivně využíváno k  provozu osobní lodní dopravy, procházkám a cykloturistice.

Cílem projektu „Revitalizace a humanizace náplavek“, který byl zahájen počátkem tohoto roku je optimální využití celého popsaného území pro potřeby Pražanů  a návštěvníků Prahy. Hlavní město Praha jako vlastník těchto pozemků vytvořilo dobré podmínky tím, že značnou část nábřeží mezi Čechovým a Štefánikovým mostem rekonstruovalo a vybavilo nezbytnými inženýrskými sítěmi.
Nejobtížnější etapou realizace projektu je sjednocení mnohdy protichůdných zájmů a požadavků různých zájmových skupin uživatelů nábřeží, k nimž patří:
1)
provozování osobní lodní dopravy včetně požadavků na její dopravní obslužnost ze břehu (zásobování, doprava osob, parkování obslužných vozidel, připojování na inženýrské sítě atd.)
2)
volný pohyb chodců po celé ploše nábřeží, včetně jejich požadavků na dostatek mobiliáře, odpočinková místa pro rodiče s dětm
3)
souvislá cyklotrasa nebo cyklostezka s hladkým povrchem a předností v jízdě, která nebude rušená provozem aut a chodců
4)
dočasné zábory pro filmová natáčení všeho druhu, pořádání jednorázových reklamních a společenských akcí, což vyžaduje uzavřený prostor s parkováním.

Je zřejmé, že nalézt optimální stav provozu na nízkých nábřežích je velice obtížné. Díky úzké spolupráci a s podporou vedení MČ Praha 1, TSK a Povodí Vltavy, s.p., se  v krátké době podařilo řadu těchto požadavků uspokojit a nalézt vhodné kompromisní řešení pro většinu zájemců.

Byl zorganizován provoz osobní lodní dopravy včetně nezbytné dopravní obslužnosti. Pravidla provozu jsou zakotvena do „Základních pravidel provozu nábřeží na pravém břehu Vltavy“ a do „Povodňového plánu“.

Realizovali jsme projekt nového dopravního značení, který výrazně omezil a upravil režim pohybu aut na nízkých nábřežích. Přesto není stav ještě ideální a v omezeních budeme pokračovat. Závažným nedostatkem je nekázeň některých automobilistů, kteří platné dopravní omezení nerespektují. Zde pomůže jen větší kontrola a přísnější postih přestupků ze strany Policie ČR i Městské policie.

Je zajištěn pravidelný denní odvoz komunálního odpadu, pro který jsme pořídili dostatek sběrných nádob pro komunální a separovaný sběr papíru, plastů a skla.
Instalovali jsme dostatečné množství odpadkových košů a košů na psí exkrementy s hygienickými sáčky a zajistili jejich denní vyvážení.
Zajišťujeme každodenní úklid celé plochy nábřeží, včetně přístupových schodišť. Během večerních a nočních hodin je zajištěna ostraha a to od 16 do 7 hod. 
Zřídili jsme dětský koutek s houpačkami, skluzavkou, lavičkami a květinovými koši pro odpočinek rodičů s malými dětmi.
Předpokládáme, že na jaře při zahájení sezóny 2008 rozšíříme počet prodejních stánků s občerstvením a suvenýry.
Je zřejmé, že zřizování dalších aktivit pro občany a realizace uvedených opatření není jednoduché. Neobejde se bez vzájemné tolerance všech účastníků provozu nábřeží, především bez respektování dopravních omezení a přijatých pravidel provozu.
Na druhé straně budeme i my, provozovatelé, hledat nové podněty k oživení tohoto zajímavého prostředí.
Zkušenosti z vyspělých Evropských měst i zvýšený zájem Pražanů o život na nábřežích ukazují, že k oživení nábřeží musí dojít v mnohem větším rozsahu, než se nám to dosud podařilo. V příštím období bychom se rádi zaměřili na vybavení nábřeží novými prodejními stánky a záchody, které budou zřízené v nábřežních zdech. Více se zaměříme na pořádání kulturních a společenských akcí pro širší veřejnost, především výstavy, galerie na vodě, plovoucí divadlo, plovárnu atd. Připravujeme další investice do těchto zařízení, evidujeme zájem investorů pro takové činnosti.
Předpokládáme, že do roku 2009 bude Vltavská promenáda neoddělitelnou součástí hlavního města, pokračováním Pařížské třídy a Královské cesty. Její poloha a celkový vzhled vltavského nábřeží uprostřed památkové reservace ji k tomu předurčují.
Věříme, že se záměr podaří zrealizovat ke spokojenosti Pražanů, turistů i Magistrátu hl.m.Prahy. 

Vltavská promenáda; revitalizace a humanizace vltavského nábřeží
Text pro reklamní panel na výstavu Praha 1
Parking Praha a.s. – Pražská servisní s.r.o.

Autoři
Richard Doležal
Petr Malinský
Marek Topič

Související:

1/8
Pro posun mezi snímky použijte šipky a . Pro zavření prezentace stiskněte klávesu ESC

Přihlášení