Karner Freska Posledního soudu

Karner Freska Posledního soudu

CZ, Broumov

03/2014

Budova dnešního děkanství je někdejším domem zvoníka a kostelníka. Fara se do 2. poloviny 20. století nacházela v prvním patře jihozápadního křídla hlavní budovy kláštera. S velkou pravděpodobností sloužil tento prostor, který přiléhá k vnitřní části bývalých hradeb, jako karner (márnice, kostnice) či funerální kaple na bývalém hřbitově při kostele sv. Petra a Pavla založeného společně s městem po r. 1265. Existence karnerů na území České republiky není tak četná, jak je tomu např. v Rakousku. K rekonstrukci původní podoby stavby by bylo třeba detailního archeologického průzkumu, neboť dnešní podlaha je možná jeden a půl metru nad úrovní podlahy původní. Celý prostor karneru sestává z krátkého presbytáře (kněžiště) založeného na čtvercovém půdorysu. který je zaklenut valenou klenbou s mírným zahrocením. Navazuje na něj větší podélný, v baroku zaklenutý prostor "lodi" s Fragmenty mladší malířské výzdoby. Podle dosavadních zjištění středověké nástěnné malby pokrývají všechny stěny a klenbu presbytáře a jsou rozčleněny do tří pásů. Hornímu pásu dominuje Kristus v mandorle (svatozář-obepínající celou postavu) doprovázený přímluvci (Deesis), po pravici Pannou Marií, po levici sv. Janem Křtitelem, dále čtveřici symbolů evangelistů, přičemž anděl je symbolem sv. Matouše. býk sv. Lukáše, lev sv. Marka, orel sv. Jana a dvojicí andělů držící Nástroje Kristova umučení (Arma Christi). Střední pás je rozdělen na dvě pole. V levém jsou zobrazeny na zeleném pozadí (představuje naději, nebe) Panny moudré nesoucí rozsvícené lampy směrem k velké postavě anděla a v pravém poli na červeném pozadí (zatracení) Panny pošetilé s obrácenými lampami. V levém poli spodního pásu je námět „Setkání třech živých a třech mrtvých" (tzv. Francouzský typ, kolem poloviny 13. st.; v ČR kostel sv. Mořice v Annině na Šumavě, a bývalý dominikánský kostel v Českých Budějovicích). V druhém poli je námět „Svár o duši" a v třetím mravoličný námět „Ďábel tahá za vlasy do pekla pijáka" - ženu nalévající si víno ze džbánu. Zřejmě se jedná o personifikaci nestřídmosti. Podoba Posledního soudu v broumovském karneru je neobvyklá. Vedle běžného motivu Krista v mandorle se symboly evangelistů, Deesis, a andělů s nástroji Kristova umučení, jde především o náměty: Panny moudré a pošetilé, Setkání tří živých a tří mrtvých. Triumf smrti, a o náměty s mravoličným podtextem. Z výtvarného hlediska jsou nově objevené nástěnné malby v Broumově vynikající ukázkou kresebného stylu. Broumovské malby nejsou dílem jednoho umělce. ale dílny, jak je to patrné z provedení malby samotné. První malíř vytvořil scénu Krista v mandorle s přímluvci Pannou Marií a sv. Janem Křtitelem a s anděly nesoucími nástroje Kristova umučení. Jeho výtvarný projev charakterizuje brilantní černá štětcová kresba. Panny moudré a pošetilé jsou dílem méně zručného malíře, jak prozrazuje poněkud schematická kresba provedená okrovou hlinkou. Na podkladě Formálního rozboru se můžeme důvodné domnívat, že nástěnné malby v broumovském karneru vznikly v letech 1330-1340. Svým významem přesahují hranice regionu a patří k umělecky nejhodnotnějším památkám nástěnné malby 1. poloviny 14. stol. v Čechách.
K objevení Fresky došlo v létě 1967, kdy tehdejší správce Farnosti P. František Plodek hledal praktické místo pro garážování automobilu. Odkrytím nepřístupného prostoru došlo k nečekanému objevu. Zajímavostí rovněž je, že z r. 1913 se dochovaly plány na kompletní a grandiózní přestavbu děkanství do podoby, jakou má budova gymnázia. Restaurátorské práce díky podpoře Ministerstva kultury a Královéhradeckého kraje provedli v letech 2013-2014 restaurátoři Miroslav Křížek a Pavel Padevět. Částečné zpřístupnění proběhlo už o Slavnosti Všech svatých v r. 2020 díky finančnímu daru Rady Královéhradeckého kraje a manželského páru lékařů Veselých z Broumova. Celkové zpřístupnění se uskutečnilo v den Svátku Narození Panny Marie 8. září2022. Finančně přispěla Evropská unie, Královéhradecký kraj, Biskupství královéhradecké a celá řada menších a větších dárců.

Dle odborných textů Prof. Jana Royta sestavil P. Martin Lanži

Koncepce vychází z charakteru karneru, umístění a velikosti zpřístupňovaného prostoru. Freska, jako hlavní téma celého řešení: Převaha slova nad písmenem – freska nahrazovala písmo, promlouvala. Zvuk, jako další připomínka způsobu předávání informací v době vniku fresky. Vytváříme Malý intimní prostor, jehož výhodou je právě prostorová stísněnost a nemožnost prohlédnout si fresku ve větším počtu lidí. Prostor chápeme jako skromné místo k zastavení, kapli pro meditaci a zklidnění. Tomu napomáhá také umístění na poměrně klidném kostelním náměstí. Mít čas na zkoumání, být nerušen. Sedět nebo stát, poslouchat. Dívat se na dílo našich předků, ne do průvodce nebo na panel. Plně vnímat obraz před sebou.

Koncepce exteriéru navazuje na kostelní náměstí a prodlužuje veřejný prostor až k budově fary. Od jihozápadního schodiště vedoucího od záchytného parkoviště, fakticky brány do města Broumov, navazuje krátké schodiště na úroveň vstupu do prostoru karneru. Na této úrovni původní předzahrádky vzniká vyvýšený předprostor, od plochy Kostelního náměstí oddělený dlouhou kamennou lavicí. Bezpbariérový přístup je pak umožněn mírnou rampou z opačného směru. Do kamenné lavice jsou vytesány útržky latinských nápisů objevených na fresce včetně jejich překladů. Lavice tak plní i informační funkci.

autoři
Vratislav Ansorge
Marek Topič

Související:

Kostel Bl. Marie Restituty

CZ, Brno 02/2012
1/19
Pro posun mezi snímky použijte šipky a . Pro zavření prezentace stiskněte klávesu ESC

Přihlášení